2006 Wellington, Moshe & Ra’anan (Israel)

Moshe Al Sadenu Ani Ohev Otach Yalda Debka Karmiel Et Dodim (Partner) Gan Hora Kan Hora Mayim Moshiko Shir Le’erev Chag Shir Shabat Sukat Shalom Tora Ora Ra’anan Chikiti Lach (Partner) Debka Dror Debka Ud Drachim La’ahava Havtacha (Partner) Rikud Pra’e Shir Hafrecha Zichronot

Read More

2001 Hamilton, Moshe & Ra’anan (Israel)

Debka Gilboa Debka La’Emek Dekba Le Oshri Hora Chassidit Saper Li Kochav Siman Shehahoref Kvar Kan Simchat Khatanim Iti Milevanon (P) Rikud Haprachim Baby Benof Yaldut Et Hagashem Mishpachat Zanaany Sh’ma Elo-Hai Tni Lo Perach

Read More

1997 Wellington, Moshe Telem (Israel)

Ki Lecha El Hageula Ahava Bachoresh Hora Machol Shar Chatzi Yovel Hi Lo Yadaat Yaldi Sheli Seara Karmiel Tagadi Uria Mered Neurim (P) Mictav (P) Makosa (lines) Santana Chiribim (lines)

Read More

1989 Hamilton, Moshe Telem (Israel)

Machol LaShalom Bou Venashir Zeh Hazemer Li Zamri Moledet Le Orech Hatayellet Ya Jama Hora Hatuna Debka Michal (demonstration only) Debka Karmiel Karnival (P) Ad Halom (P) At Yapha (P) ~ (taught to Hamilton Group only – after camp)

Read More